Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy občanského sdružení

26. 12. 2011

 

Stanovy občanského sdružení Fechtl team Břestek o.s
 
 
Čl. 1
Název, forma a sídlo
Občanské sdružení Fechtl team Břestek o.s. (dále jen „sdružení“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990  Sb., o sdružovaní občanů, v platném znění. Má sídlo -  Břestek 182, 687 08 Buchlovice

Čl. 2
Charakter sdružení
Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili zájemci o propagaci motocyklů JAWA (Pionýr).

Čl. 3
Základní cíle sdružení
Základními cíli sdružení jsou:
a) Zachování a záchrana původních strojů JAWA (Pionýr)
b) Propagace značky na výstavách a motocyklových závodech.
c) Pořádání motocyklových závodů
d) Podpora mládeže

Čl. 4

Formy činnosti sdružení
Formami činnosti sdružení jsou zejména:
a)   praktická činnost, spočívající v předávání zkušeností s značkou JAWA - Pionýr
b)   organizování závodů a účast na motocyklových závodech (fechtl cupy)
c)   účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy spolku
 
Čl.  5
Členství ve sdružení
1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.
2. Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
3. Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
4. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
5. Člen sdružení má právo zejména:
·         účastnit se veškeré činnosti sdružení, volit výbor a další orgány sdružení a být volen do   těchto orgánů,
·         posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení,
·         předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení.
 
6. Člen sdružení je povinen zejména:
  • dodržovat stanovy,
  • hájit zájmy týmu jako celku
  • sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce.
 
Čl. 6
Zánik členství
Členství zaniká na základě oznámení člena sdružení o ukončení členství ve sdružení, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.
 
Čl. 7
Orgány sdružení
1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a)   schválila případné změny stanov,
b)   zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlenný výbor sdružení, případně tento výbor odvolala,
c)   schválila zprávu o činnosti sdružení
d)   určila koncepci činnosti sdružení na další období
e)   stanovila výši členských příspěvků,
f)   schválila rozpočet sdružení na příští období
g)   zvolila čestné členy sdružení, rozhodla o vyloučení člena sdružení,
h)   rozhodla o zániku sdružení.
2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor. Usnášení schopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor sdružení náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů.
3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
4. Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí výbor, který si volí ze svého středu předsedu a 2 místopředsedy
5. Jménem sdružení samostatně jednají předseda, případně místopředseda.
 
Čl. 8
Hospodaření sdružení
1. Sdružení hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti sdružení, řádně podložené účetními doklady.
2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy sdružení na každé členské schůzi.
3. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.
  

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na zakládající členské schůzi dne 29.12.2011. Účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u ministerstva vnitra ČR.